Znaczenie zasad współżycia społecznego

Znaczenie zasad współżycia społecznego Wyrokiem z dnia 30 maja 2012 r. Sąd Okręgowy zasądził od pozwanej Spółki na rzecz powoda kwotę 50.000 zł z ustawowymi odsetkami od 1 kwietnia 2009 r. do dnia zapłaty, w pozostałym zakresie oddalił powództwo i zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1.783,60 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. b) powódka nie zachowała rocznego terminu, o którym mowa w art. 88 § 2 KC, do uchylenia się od skutków prawnych wywołanych oświadczeniem złożonym w dniu 14 marca 2006 roku pozwanemu (...) S.A., o rezygnacji z dochodzenia przez siebie i swoje dzieci odszkodowania z tytułu wypadku komunikacyjnego z 26 września 2004 r., Zgodnie z treścią art. 31 ust. 1 i 2 Konstytucji wolność człowieka podlega ochronie prawnej, każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Natomiast wedle ust. 3 ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Generalną zasadą jest więc to, że wymienione ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Konstytucja, ustanawiając tę ważną zasadę dotyczącą wolności, jednocześnie określa jej gwarancje i granice oraz warunki stosowania niezbędnych jej ograniczeń. Wedle zaś art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej. Konstytucja przewiduje również, że własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności (art. 64 ust. 3). Z powyższego wywieść można, że prawo własności można ograniczyć tylko ze względu na ważną wartość mocniej chronioną (zasada hierarchiczności wartości chronionych przez prawo). Wartością wyżej chronioną (art. 21 konstytucji) jest jedynie interes publiczny. W dniu 07.05.2010 r. (...) S. A. wystawiła (...) Spółce jawnej fakturę VAT nr (...) na kwotę 389,79 zł, z terminem płatności 06.07.2010 r. Zakupiony towar został wydany (...) Spółce jawnej w dniu 07.05.2010 r. W dalszej kolejności, ustalając uprzednio powyższy związek przyczynowy, Sąd meriti powinien podjąć się analizy okoliczności uchylających ewentualną bezprawność (tzw. kontratypów). Zdaniem Sądu Okręgowego nie mógł w sprawie znaleźć zastosowanie art. 5 KC, głównie wobec niewykazania przez pozwanego, że przedmiotowy lokal stanowi jego miejsce zamieszkania. Dlatego też nie sposób uznać aby w przestawionej sytuacji, zwłaszcza ze względu na sposób działania dłużnika, że powód nadużył swojego prawa.