Zarzut nadużycia prawa a postępowanie

III CSK 227/06, OSNC - ZD 2008, nr A, poz. 19). Sąd Najwyższy nie wyklucza zastosowania Do zawarcia ugody pozasądowej w tym zakresie jednak nie doszło. Pismem z dnia 5 maja 2009 roku powód wezwał pozwanego do zapłaty kwoty 255.000 zł z tytułu zwrotu poniesionych przez Konsorcjantów w przedłużonym Czasie na Ukończenie - kosztów wydłużenia Polisy i Gwarancji Bankowej. Dowód: zeznania powoda w charakterze strony k.108 i na rozprawie 1 10 2013 r. k. 144 (czas:00:40:04 - 00:42:48). Sąd Rejonowy dla W. w W. prawomocnie stwierdził, że spadek po zmarłym Z. P. nabyła na podstawie testamentu w całości jego żona K. P. Zgodnie z art. 483 § 1 KC kara umowna stanowi umowne zastrzeżenie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego następuje przez zapłatę określonej sumy. W pierwszej kolejności wskazać należy, że ustalenia Sądu Okręgowego co do przytoczonych faktów - ale nie ustalenia dokonane w oparciu o ocenę tych faktów w odniesieniu co do naruszenia zasad współżycia społecznego i nadużycia prawa przez powódkę - są bezsporne i nie kwestionuje ich apelująca. Ustalenia te Sąd II instancji przyjmuje jako własne. Podzielić należy także część rozważań prawnych Sądu Okręgowego. Od 4 kwietnia 2008 r. do listopada 2010 r. M. N. była informowana o zadłużeniu wobec powodowej spółki i wzywana do jego spłaty. Z otrzymywanych pism M. N. powzięła informacje, że na dzień 29 lutego 2008 r. jej zadłużenie wynosiło 460.576,87 zł, na dzień 31 lipca 2008 r. - 495.870,67 zł, na dzień 31 stycznia 2009 r. - 529.685,73 zł, na dzień 31 marca 2009 r. - 495.678,75 zł, zaś na dzień 31 sierpnia 2009 r. - 525.354,72 zł. I. naruszenie przepisów prawa materialnego: Pozwani złożyli rezygnację z funkcji likwidatorów a sąd postanowieniem z dnia 26 stycznia 2010 r. ustanowił kuratora dla spółki. Ocena zarzutów strony pozwanej wskazujących na to, że roszczenia powoda są w całości przedawnione wymaga wskazania na przepisy, w świetle których należy ocenić bieg terminu przedawnienia tych roszczeń, a to wobec zmiany stanu prawnego dokonanego przez art. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 80, poz. 538). Zgodnie z art. 442 § 1 KC (w brzmieniu obowiązującym do 10 sierpnia 2007 r.) roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże w każdym wypadku roszczenie przedawnia się z upływem lat dziesięciu od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wyrządzające szkodę. Według § 2 tego przepisu jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku, roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dziesięciu od dnia popełnienia przestępstwa bez względu na to, kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia Przepis ten został w całości uchylony z dniem 10 sierpnia 2007 r., a w jego miejsce wszedł w życie art. 4421 KC. Jednakże zgodnie z art. 2 wyżej wskazanej ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny do roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym powstałych przed dniem jej wejścia w życie, a według przepisów dotychczasowych w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych, stosuje się przepisy art. 4421 KC. Pozwany rozpoczął prowadzenie gospodarstwa w dniu 2 lutego 2005 r., wypłacone mu w październiku 2005 r. środki z dotacji przeznaczył, zgodnie z projektem, na modernizację obory. W miesiąc po zawarciu umowy, we wrześniu 2005 r., pozwany złożył w Zespole Szkół Rolniczych w M. dokumenty niezbędne do rozpoczęcia nauki na kierunku rolniczym, lecz okazało się, że z przyczyn organizacyjnych nie utworzono tego kierunku; pomimo zapewnień ze strony kierownictwa szkoły, że kierunek będzie utworzony od dnia 1 stycznia 2006 r., który to termin przesunięto następnie na 1 września 2006 r., ostatecznie kierunek o profilu rolniczym w tej szkole nie powstał. Wobec niemożności podjęcia nauki w innej szkole w trakcie roku szkolnego, pozwany od dnia 1 września 2007 r. rozpoczął naukę w systemie zaocznym w Technikum Uzupełniającym Zespołu Szkół Rolniczych w O. Szkołę tę ukończył w dniu 30 kwietnia 2010 r., uzyskując w ten sposób wymagane przez umowę wykształcenie. Orzeczenie o kosztach uzasadniał przepis art. 98 KPC.

Zarzut nadużycia prawa a postępowanie